Elite Student Education Office(Teaching/Administration):

Tel: 0571-88206993/88206047

Add: East-1D-104/102

Zhou Yongming,E-mail: mixclass@zju.edu.cn

Jin Yiping,E-mail: ckcj@zju.edu.cn

Zhang Zhiying,E-mail: zjuzzy@zju.edu.cn

Lu Yan,E-mail: luyan0921@zju.edu.cn

Lou Yangyi,E-mail: louyangyi@zju.edu.cn

Youth League Committee:

Tel: 0571-88206778/88206315

Add: East-1A-103-1

Zhang Hui, E-mail: zhanghui0512@zju.edu.cn

Tang Zhe, E-mail: tangzhe@zju.edu.cn

Lv Chengzhen, E-mail: lvchzh04@zju.edu.cn

Cheng Siyao, E-mail: zjucsy@zju.edu.cn

Zhang Yunxiao, E-mail: zhangyx@zju.edu.cn


 College Administration and Party General Leaders:

President Lin Jianhua

Executive Dean Qiu Limin

Deputy Dean Lu Guodong

Deputy Dean Tang Xiaowu

Vice Secretary of Party Branch Zhong Rongrong

 


Elite Student Education Office Leaders:

Zhou Yongming

Jin Yiping

Zhang Zhiying

Zhou Yifu


Youth League Committee Leaders:

Zhang Hui

Tang Zhe

Lian Yanle

Wu Weidong

Qu Guannan